MAESTROS HAIJIN: BASHÒKono michi wa
yuku hito nashini
aki no kure

Este camino ya
nadie lo recorre
solo el crepúsculo

0 comentarios: